Välkommen!

Välkommen till Sanda Ängar Samfällighetsförenings hemsida. Här på hemsidan kommer styrelsen att publicera information till medlemmarna i samfälligheten om vad som är på gång, samt även lägga ut dokument; bl.a. protokoll från årsstämmor och budgetförslag mm.

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2016

Årsstämma 2016 och ny styrelse

Valberedningen har påbörjat arbetet med rekrytering av nya styrelsemedlemmar inför årsstämman 2016 som hålls

25 maj kl 19:00 – 20:45 på Grimstagården.
Så här finns en möjlighet att få göra sin röst hörd.

Vad innebär styrelsearbete i föreningen?

Under ett år hålls ca 4-5 styrelsemöten. Var och en i styrelsen tar på sig det jobb man hinner med, exempelvis att ta in offerter, möta upp entreprenörerna som sköter grönytorna osv. Men de mesta är rullande nu när vi har hållit på i flera år.

Har du frågor angående styrelsens arbetsuppgifter och vill du vara med i styrelsen?

Skicka e-post till valberedningen eller styrelsen

valberedningen@sandaangar.se

styrelsen@sandaangar.se

 

Ordinarie stämma 2016

Härmed kallas till ordinarie stämma i Sanda Ängar Samfällighetsförening
25 maj kl. 19:00-20:45 i Grimstagården,
Gamla vägen 23 (bredvid Bollstanäs församlingshem)

Din närvaro är viktig för att du skall få möjlighet att ta del av information från styrelsen samt vara med och påverka!
Dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justeringsmän
5. Fastställande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Styrelsen och revisorernas berättelser
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Styrelsens uppgift
10. Samfällighetens gemensamhetsytor, lekplats
11. Motioner
12. Ersättning till styrelsen och revisorerna
13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
14. Val av styrelse samt styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Fråga om val av valberedning
17. Övriga frågor
18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
19. Stämman avslutas

Motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan stämman, adress:
Sanda Ängars samfällighetsförening
c/o Jesper Serrander
Frisells gata 2D
194 69 Upplands Väsby

Eller via e-post: styrelsen@sandaangar.se

Protokollet från stämman kommer att publiceras på hemsidan www.sandaangar.se samt hållas tillgängligt hos Lisa Westin, Adlerfelts gata 12.

Angivna motioner, förvaltningsberättelse och debiteringslängd kommer att hållas tillgängliga för medlemmarna hos Jesper Serrander en vecka före årsmötet, samt tillhandahållas på mötet. Förvaltningsberättelsen kommer även att publiceras på hemsidan före årsmötet.

Är du intresserad av styrelseuppdrag? Anmäl intresse till valberedningen@sandaangar.se

Välkomna! /Styrelsen

Pubkväll Grimstagårdens bygdegårdsförening

Hej alla medlemmar!
Samfällighetsföreningen är medlem i Grimstagårdens bygdegårdsförening. Syftet är att stödja andra lokala föreningar samt att medlemskapet gör att styrelsen har viss tillgång till lokal för möten.

Bygdegårdsföreningen har viss verksamhet och torsdagen, den 14 apfil 2016, har de en pubkväll som kommer vara återkommande. Inbjudan ser ni via länk nedan.

Mvh Styrelsen

Inbjudan pubkväll

Pubkväll Grimstagårdens bygdegårdsförening

Hej alla medlemmar!
Samfällighetsföreningen är medlem i Grimstagårdens bygdegårdsförening. Syftet är att stödja andra lokala föreningar samt att medlemskapet gör att styrelsen har viss tillgång till lokal för möten.

Bygdegårdsföreningen har viss verksamhet och nästa torsdag, den 10 mars 2016, har de en pubkväll som kommer vara återkommande. Inbjudan ser ni via länk nedan.

Mvh Styrelsen

Inbjudan pubkväll

Pubkväll Grimstagårdens bygdegårdsförening

Hej alla medlemmar!
Samfällighetsföreningen är medlem i Grimstagårdens bygdegårdsförening. Syftet är att stödja andra lokala föreningar samt att medlemskapet gör att styrelsen har viss tillgång till lokal för möten.

Bygdegårdsföreningen har viss verksamhet och nästa torsdag, den 26 november 2015, har de en pubkväll som kommer vara återkommande. Inbjudan ser ni via länk nedan.

Mvh Styrelsen

Inbjudan pubkväll

Pubkväll Grimstagårdens bygdegårdsförening

Hej alla medlemmar!
Samfällighetsföreningen är medlem i Grimstagårdens bygdegårdsförening. Syftet är att stödja andra lokala föreningar samt att medlemskapet gör att styrelsen har viss tillgång till lokal för möten.

Bygdegårdsföreningen har viss verksamhet och nu på torsdag, den 24 september 2015, har de en pubkväll som kommer vara återkommande. Inbjudan ser ni via länk nedan och har även delats ut i era brevlådor av styrelsen.

Mvh Styrelsen

Inbjudan pubkväll

Påminnelse om årsavgiften

Vi vill påminna om att idag 30 juni 2015 är sista dagen att betala årsavgiften på 900 kr för 2015, för att inte riskera att påföras påminnelseavgift. Avisering gick ut i allas brevlådor tidigare i juni.

Inbetalning sker till Bankgiro 632-1723 och märkes med er fastighetsbeteckning.

Har ni skuld för tidigare års avgifter så skall även de regleras omgående, då de annars skickas vidarebefordras till Svea inkasso inom 15 dagar.

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2015

Info från styrelsen, Juni 2015

Vid årsstämman för Sanda Ängar Samfällighetsförening som hölls i Fresta församlingshem tisdagen den 26 maj fastställdes årsavgiften för 2015 till 900 kr. Avgiften skall erläggas till föreningens bankgiro 632-1723 senast den 30 juni 2015.

Viktigt är att ni märker er betalning med fastighetsbeteckningen. Anges annan text är det inte säkert att vi kan matcha betalningen till rätt avsändare och felaktig påminnelse kan gå ut.

Vid utebliven betalning påförs påminnelseavgift samt vidtas inkassoåtgärder. Inkassoåtgärder har också inletts för att driva in föreningens fordringar på de fastigheter som tråkigt nog ännu inte fullgjort sin betalningsplikt för tidigare års avgifter.

Styrelsen vill därmed passa på att påminna om att det är fastigheten som är medlem i samfälligheten. Det är således fastigheten som kommer att krävas på avgiften. Detta innebär att om ett indrivningsärende skulle gå så långt som till kronofogdemyndigheten så kan utmätning av fastigheten ske för ett så ringa belopp som den årliga avgiften ändå utgör. Om ägarbyte har skett så är det ändå de nu boende i fastigheten som måste betala avgiften. Om det råder oklarheter kring genomfört ägarbyte ber vi er kontakta den tidigare ägaren eller er mäklare.

Om ni har frågor kring betalningen så kontaktar ni i första hand styrelsen via hemsidan.

Styrelsen vill även ta tillfället i akt att påminna om att registrera er AKTUELLA mailadress på föreningens hemsida så att ni inte missar viktig information från styrelsen. Meddela även via mail om det är någon adress som är inaktuell och bör tas bort. Tack!

Slutligen vill vi önska er alla en trevlig sommar!

Med vänlig hälsning, Styrelsen