Ordinarie stämma 2016

Härmed kallas till ordinarie stämma i Sanda Ängar Samfällighetsförening
25 maj kl. 19:00-20:45 i Grimstagården,
Gamla vägen 23 (bredvid Bollstanäs församlingshem)

Din närvaro är viktig för att du skall få möjlighet att ta del av information från styrelsen samt vara med och påverka!
Dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justeringsmän
5. Fastställande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Styrelsen och revisorernas berättelser
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Styrelsens uppgift
10. Samfällighetens gemensamhetsytor, lekplats
11. Motioner
12. Ersättning till styrelsen och revisorerna
13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
14. Val av styrelse samt styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Fråga om val av valberedning
17. Övriga frågor
18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
19. Stämman avslutas

Motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan stämman, adress:
Sanda Ängars samfällighetsförening
c/o Jesper Serrander
Frisells gata 2D
194 69 Upplands Väsby

Eller via e-post: styrelsen@sandaangar.se

Protokollet från stämman kommer att publiceras på hemsidan www.sandaangar.se samt hållas tillgängligt hos Lisa Westin, Adlerfelts gata 12.

Angivna motioner, förvaltningsberättelse och debiteringslängd kommer att hållas tillgängliga för medlemmarna hos Jesper Serrander en vecka före årsmötet, samt tillhandahållas på mötet. Förvaltningsberättelsen kommer även att publiceras på hemsidan före årsmötet.

Är du intresserad av styrelseuppdrag? Anmäl intresse till valberedningen@sandaangar.se

Välkomna! /Styrelsen