Vad gör styrelsen?

Enligt samfällighetens stadgar ankommer det på styrelsen att:

1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,

2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,

3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,

4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,

6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.