Pubkväll Grimstagårdens bygdegårdsförening

Hej alla medlemmar!
Samfällighetsföreningen är medlem i Grimstagårdens bygdegårdsförening. Syftet är att stödja andra lokala föreningar samt att medlemskapet gör att styrelsen har viss tillgång till lokal för möten.

Bygdegårdsföreningen har viss verksamhet och nästa torsdag, den 26 november 2015, har de en pubkväll som kommer vara återkommande. Inbjudan ser ni via länk nedan.

Mvh Styrelsen

Inbjudan pubkväll

Pubkväll Grimstagårdens bygdegårdsförening

Hej alla medlemmar!
Samfällighetsföreningen är medlem i Grimstagårdens bygdegårdsförening. Syftet är att stödja andra lokala föreningar samt att medlemskapet gör att styrelsen har viss tillgång till lokal för möten.

Bygdegårdsföreningen har viss verksamhet och nu på torsdag, den 24 september 2015, har de en pubkväll som kommer vara återkommande. Inbjudan ser ni via länk nedan och har även delats ut i era brevlådor av styrelsen.

Mvh Styrelsen

Inbjudan pubkväll

Påminnelse om årsavgiften

Vi vill påminna om att idag 30 juni 2015 är sista dagen att betala årsavgiften på 900 kr för 2015, för att inte riskera att påföras påminnelseavgift. Avisering gick ut i allas brevlådor tidigare i juni.

Inbetalning sker till Bankgiro 632-1723 och märkes med er fastighetsbeteckning.

Har ni skuld för tidigare års avgifter så skall även de regleras omgående, då de annars skickas vidarebefordras till Svea inkasso inom 15 dagar.

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2015

Info från styrelsen, Juni 2015

Vid årsstämman för Sanda Ängar Samfällighetsförening som hölls i Fresta församlingshem tisdagen den 26 maj fastställdes årsavgiften för 2015 till 900 kr. Avgiften skall erläggas till föreningens bankgiro 632-1723 senast den 30 juni 2015.

Viktigt är att ni märker er betalning med fastighetsbeteckningen. Anges annan text är det inte säkert att vi kan matcha betalningen till rätt avsändare och felaktig påminnelse kan gå ut.

Vid utebliven betalning påförs påminnelseavgift samt vidtas inkassoåtgärder. Inkassoåtgärder har också inletts för att driva in föreningens fordringar på de fastigheter som tråkigt nog ännu inte fullgjort sin betalningsplikt för tidigare års avgifter.

Styrelsen vill därmed passa på att påminna om att det är fastigheten som är medlem i samfälligheten. Det är således fastigheten som kommer att krävas på avgiften. Detta innebär att om ett indrivningsärende skulle gå så långt som till kronofogdemyndigheten så kan utmätning av fastigheten ske för ett så ringa belopp som den årliga avgiften ändå utgör. Om ägarbyte har skett så är det ändå de nu boende i fastigheten som måste betala avgiften. Om det råder oklarheter kring genomfört ägarbyte ber vi er kontakta den tidigare ägaren eller er mäklare.

Om ni har frågor kring betalningen så kontaktar ni i första hand styrelsen via hemsidan.

Styrelsen vill även ta tillfället i akt att påminna om att registrera er AKTUELLA mailadress på föreningens hemsida så att ni inte missar viktig information från styrelsen. Meddela även via mail om det är någon adress som är inaktuell och bör tas bort. Tack!

Slutligen vill vi önska er alla en trevlig sommar!

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Ordinarie stämma 2015

Härmed kallas till ordinarie stämma i Sanda Ängar Samfällighetsförening

OBS NY TID!!
26 maj kl. 18:00-19:30 i Grimstagården,

Gamla vägen 23 (bredvid Bollstanäs församlingshem)

Din närvaro är viktig för att du skall få möjlighet att ta del av information från styrelsen samt vara med och påverka!

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fastställande av dagordning
 6. Prövning om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Styrelsen och revisorernas berättelser
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Styrelsens uppgift
 10. Samfällighetens gemensamhetsytor, lekplats
 11. Motioner
 12. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
 14. Val av styrelse, styrelseordförande och två ledamöter
 15. Val av revisorer
 16. Fråga om val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
 19. Stämman avslutas

 

Motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan stämman, adress:

Sanda Ängars samfällighetsförening
c/o Viktoria Franzén
Frisells gata 26
194 69 Upplands Väsby

Eller via e-post: styrelsen@sandaangar.se

Protokollet från stämman kommer att publiceras på hemsidan www.sandaangar.se samt hållas tillgängligt hos Lisa Westin, Adlerfelts gata 12.

Angivna motioner, förvaltningsberättelse och debiteringslängd kommer att hållas tillgängliga för medlemmarna hos Viktoria Franzén en vecka före årsmötet, samt tillhandahållas på mötet. Förvaltningsberättelsen kommer även att publiceras på hemsidan före årsmötet.

Är du intresserad av styrelseuppdrag? Anmäl intresse till styrelsen@sandaangar.se

Välkomna! /Styrelsen

Meddelande från valberedningen

Valberedningen har påbörjat arbetet med rekrytering av nya styrelsemedlemmar inför årsstämman 2015 som hålls 26 maj kl 18:00 – 19:30 på Grimstagården. Två nya ledamöter behöver tillsättas, så här finns en möjlighet att få göra sin röst hörd. Det är bra om någon av dessa kandidater även kan ta över styrelseordförandeposten. Styrelseordförande väljs på stämman och övriga poster väljs vid det första styrelsemötet. Mandattiden är på två år.

Styrelsearbete i föreningen:
Under ett år hålls ca 6-7 styrelsemöten. Var och en i styrelsen tar på sig det jobb man hinner med, exempelvis att ta in offerter, möta upp entreprenörerna som sköter grönytorna osv.

Har du frågor ang styrelsens arbetsuppgifter eller vill du göra en intresseanmälan? Skicka e-post till styrelsen, styrelsen@sandaangar.se.

Vi ses på årsstämman!

Info från styrelsen, Juni 2014

Vid årsstämman för Sanda Ängar Samfällighetsförening som hölls i Fresta församlingshem måndagen den 12 maj fastställdes årsavgiften för 2014 till 800 kr. Avgiften skall erläggas till föreningens bankgiro 632-1723 senast den 30 juni 2014.

Viktigt är att ni märker er betalning med fastighetsbeteckningen. Anges annan text är det inte säkert att vi kan matcha betalningen till rätt avsändare och felaktig påminnelse kan gå ut.

Vid utebliven betalning påförs påminnelseavgift samt vidtas inkassoåtgärder. Inkassoåtgärder har också inletts för att driva in föreningens fordringar på de fastigheter som tråkigt nog ännu inte fullgjort sin betalningsplikt för tidigare års avgifter.

Styrelsen vill därmed passa på att påminna om att det är fastigheten som är medlem i samfälligheten. Det är således fastigheten som kommer att krävas på avgiften. Detta innebär att om ett indrivningsärende skulle gå så långt som till kronofogdemyndigheten så kan utmätning av fastigheten ske för ett så ringa belopp som den årliga avgiften ändå utgör. Om ägarbyte har skett så är det ändå de nu boende i fastigheten som måste betala avgiften. Om det råder oklarheter kring genomfört ägarbyte ber vi er kontakta den tidigare ägaren eller er mäklare.

Om ni har frågor kring betalningen så kontaktar ni i första hand styrelsen via hemsidan.

Styrelsen vill även ta tillfället i akt att påminna om att registrera er AKTUELLA mailadress på föreningens hemsida http://www.sandaangar.se så att ni inte missar viktig information från styrelsen.

Slutligen vill vi önska er alla en trevlig sommar!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Årsmöte i Fresta församlingshem

Årsmötet imorgon är i församlingshemmet i Fresta 19:00 (alltså ej i Bollstanäs som står i kallelsen)!

Meddelande från valberedningen

Valberedningen har påbörjat arbetet med rekrytering av nya styrelsemedlemmar inför årsstämman som hålls 12 maj. Tre nya ledamöter skall efter förslag från valberedningen utses av stämman. Mandattiden är två år. Från dessa tre utser stämman sedan en styrelseordförande.

För att det skall gå att bedriva styrelsearbete i föreningen krävs att alla vid något tillfälle ställer upp. Under ett hår hålls ca 6-7 styrelsemöten. Arbetet är måttligt tidskrävande (styrelsemöten samt någon extra uppgift) och inte betungande – var och en i styrelsen åtar sig det jobb man känner att man hinner med, exempelvis att ta in offerter, möta upp entreprenörerna som sköter grönytorna vid något tillfälle, driva in medlemsfordringar osv.

Förutom att styrelsen bedriver styrelsearbete, brukar det dessutom vara väldigt trevliga möten och man lär känna många i föreningen. Efter varje årsstämma brukar styrelsen dessutom varje år få en middag på restaurang och/eller ett mindre arvode, beslutat av stämman. I år blir middagen på ”Spiltan” tillsammans med de nya ledamöterna.

Känner du att år 2014 skulle kunna vara det år då du kan ställa upp för styrelsen i samfällighetsföreningen? Eller har du frågor? Kontakta då styrelsen via mail styrelsen@sandaangar.se . Annars kan det hända att vi kommer och knackar på just DIN dörr 😉 Vi ser gärna att minst en från bostadsrättsföreningen ställer upp, då bostadsrättsföreningen inte finns representerad i styrelsen i dagsläget.