Ordinarie stämma 2015

Härmed kallas till ordinarie stämma i Sanda Ängar Samfällighetsförening

OBS NY TID!!
26 maj kl. 18:00-19:30 i Grimstagården,

Gamla vägen 23 (bredvid Bollstanäs församlingshem)

Din närvaro är viktig för att du skall få möjlighet att ta del av information från styrelsen samt vara med och påverka!

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fastställande av dagordning
 6. Prövning om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Styrelsen och revisorernas berättelser
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Styrelsens uppgift
 10. Samfällighetens gemensamhetsytor, lekplats
 11. Motioner
 12. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
 14. Val av styrelse, styrelseordförande och två ledamöter
 15. Val av revisorer
 16. Fråga om val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
 19. Stämman avslutas

 

Motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan stämman, adress:

Sanda Ängars samfällighetsförening
c/o Viktoria Franzén
Frisells gata 26
194 69 Upplands Väsby

Eller via e-post: styrelsen@sandaangar.se

Protokollet från stämman kommer att publiceras på hemsidan www.sandaangar.se samt hållas tillgängligt hos Lisa Westin, Adlerfelts gata 12.

Angivna motioner, förvaltningsberättelse och debiteringslängd kommer att hållas tillgängliga för medlemmarna hos Viktoria Franzén en vecka före årsmötet, samt tillhandahållas på mötet. Förvaltningsberättelsen kommer även att publiceras på hemsidan före årsmötet.

Är du intresserad av styrelseuppdrag? Anmäl intresse till styrelsen@sandaangar.se

Välkomna! /Styrelsen

Meddelande från valberedningen

Valberedningen har påbörjat arbetet med rekrytering av nya styrelsemedlemmar inför årsstämman 2015 som hålls 26 maj kl 18:00 – 19:30 på Grimstagården. Två nya ledamöter behöver tillsättas, så här finns en möjlighet att få göra sin röst hörd. Det är bra om någon av dessa kandidater även kan ta över styrelseordförandeposten. Styrelseordförande väljs på stämman och övriga poster väljs vid det första styrelsemötet. Mandattiden är på två år.

Styrelsearbete i föreningen:
Under ett år hålls ca 6-7 styrelsemöten. Var och en i styrelsen tar på sig det jobb man hinner med, exempelvis att ta in offerter, möta upp entreprenörerna som sköter grönytorna osv.

Har du frågor ang styrelsens arbetsuppgifter eller vill du göra en intresseanmälan? Skicka e-post till styrelsen, styrelsen@sandaangar.se.

Vi ses på årsstämman!

Info från styrelsen, Juni 2014

Vid årsstämman för Sanda Ängar Samfällighetsförening som hölls i Fresta församlingshem måndagen den 12 maj fastställdes årsavgiften för 2014 till 800 kr. Avgiften skall erläggas till föreningens bankgiro 632-1723 senast den 30 juni 2014.

Viktigt är att ni märker er betalning med fastighetsbeteckningen. Anges annan text är det inte säkert att vi kan matcha betalningen till rätt avsändare och felaktig påminnelse kan gå ut.

Vid utebliven betalning påförs påminnelseavgift samt vidtas inkassoåtgärder. Inkassoåtgärder har också inletts för att driva in föreningens fordringar på de fastigheter som tråkigt nog ännu inte fullgjort sin betalningsplikt för tidigare års avgifter.

Styrelsen vill därmed passa på att påminna om att det är fastigheten som är medlem i samfälligheten. Det är således fastigheten som kommer att krävas på avgiften. Detta innebär att om ett indrivningsärende skulle gå så långt som till kronofogdemyndigheten så kan utmätning av fastigheten ske för ett så ringa belopp som den årliga avgiften ändå utgör. Om ägarbyte har skett så är det ändå de nu boende i fastigheten som måste betala avgiften. Om det råder oklarheter kring genomfört ägarbyte ber vi er kontakta den tidigare ägaren eller er mäklare.

Om ni har frågor kring betalningen så kontaktar ni i första hand styrelsen via hemsidan.

Styrelsen vill även ta tillfället i akt att påminna om att registrera er AKTUELLA mailadress på föreningens hemsida http://www.sandaangar.se så att ni inte missar viktig information från styrelsen.

Slutligen vill vi önska er alla en trevlig sommar!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Årsmöte i Fresta församlingshem

Årsmötet imorgon är i församlingshemmet i Fresta 19:00 (alltså ej i Bollstanäs som står i kallelsen)!

Meddelande från valberedningen

Valberedningen har påbörjat arbetet med rekrytering av nya styrelsemedlemmar inför årsstämman som hålls 12 maj. Tre nya ledamöter skall efter förslag från valberedningen utses av stämman. Mandattiden är två år. Från dessa tre utser stämman sedan en styrelseordförande.

För att det skall gå att bedriva styrelsearbete i föreningen krävs att alla vid något tillfälle ställer upp. Under ett hår hålls ca 6-7 styrelsemöten. Arbetet är måttligt tidskrävande (styrelsemöten samt någon extra uppgift) och inte betungande – var och en i styrelsen åtar sig det jobb man känner att man hinner med, exempelvis att ta in offerter, möta upp entreprenörerna som sköter grönytorna vid något tillfälle, driva in medlemsfordringar osv.

Förutom att styrelsen bedriver styrelsearbete, brukar det dessutom vara väldigt trevliga möten och man lär känna många i föreningen. Efter varje årsstämma brukar styrelsen dessutom varje år få en middag på restaurang och/eller ett mindre arvode, beslutat av stämman. I år blir middagen på ”Spiltan” tillsammans med de nya ledamöterna.

Känner du att år 2014 skulle kunna vara det år då du kan ställa upp för styrelsen i samfällighetsföreningen? Eller har du frågor? Kontakta då styrelsen via mail styrelsen@sandaangar.se . Annars kan det hända att vi kommer och knackar på just DIN dörr 😉 Vi ser gärna att minst en från bostadsrättsföreningen ställer upp, då bostadsrättsföreningen inte finns representerad i styrelsen i dagsläget.

Ordinarie stämma 2014

Härmed kallas till ordinarie stämma i Sanda Ängars samfällighetsförening
12 maj 19:00-20:45, i Fresta församlingshem.

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fastställande av dagordning
 6. Prövning om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Styrelsens och revisorernas berättelser
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Styrelsens uppgift
 10. Samfällighetens gemensamhetsytor, fotbollsmål
 11. Motioner
 12. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
 14. Val av styrelse, styrelseordförande och två ledamöter
 15. Val av revisorer
 16. Fråga om val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
 19. Stämman avslutas

 

Motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast under april månad, adress:

Sanda Ängars samfällighetsförening
c/o Cecilia Emholt
Frisells gata 51
194 69 Upplands Väsby

Eller via e-post: styrelsen@sandaangar.se

Protokollet från stämman kommer att publiceras på hemsidan www.sandaangar.se samt hållas tillgängligt hos Gunilla Silfverduk, Frisells gata 18.

Angivna motioner, förvaltningsberättelse och debiteringslängd kommer att hållas tillgängliga för medlemmarna hos Cecilia Emholt en vecka före årsmötet, samt tillhandahållas på mötet. Förvaltningsberättelsen kommer även att publiceras på hemsidan före årsmötet.

Är du intresserad av styrelseuppdrag? Anmäl intresse till styrelsen@sandaangar.se

Välkomna!

/Styrelsen

Påminnelse 2, årsavgift 2013

Detta inlägg riktar sig endast till fastighetsägarna, dvs inte till medlemmar bostadsrättsföreningen.

Idag, 22/8, har knappt hälften av alla medlemmar i samfällighetsföreningen betalat årsavgiften för 2013. Föreningen har fakturor som förfaller inom kort och vi är helt beroende av att medlemmarna betalar in årsavgifterna i tid.

 

Förtydligande

På förekommen anledning kommer här ett förtydligande. Föregående inlägg (betalningspåminnelsen) riktar sig endast till fastighetsägarna. Den information som tidigare har gått ut till medlemmar i bostadsrättsföreningen, dvs att information kommer att komma per post i brevlådan, gäller fortfarande. Medlemmar i bostadsrättsföreningen skall inte betala årsavgiften än. Eventuellt blir bostadsrättsföreningen en medlem med 22 andelar i samfälligheten och i så fall kommer styrelsen för bostadsrättsföreningen att betala årsavgiften för samtliga andelar. Om det blir på det sättet kommer naturligtvis de bostadsrättsföreningsmedlemmar som redan har betalat att få tillbaka sina pengar.

Hör gärna av er om ni har frågor!

Påminnelse årsavgift

Denna påminnelse går ut till samtliga medlemmar i föreningen (även till er som har betalat).

En stor andel av föreningens medlemmar har ännu inte betalat medlemsavgiften som förföll 28 juli. Föreningen är beroende av årsavgifterna för att kunna betala de löpande utgifterna. Vänligen betala årsavgiften så snart som möjligt.

På förekommen anledning kan upplysas om att vi ej skickar fordringar direkt till inkasso/kronofogde utan föregående påminnelse i brevlådan, men vår förhoppning är att vi skall slippa dela ut personliga påminnelser och att varje medlem tar sitt ansvar och betalar genom den information som går ut via mail (vilket många sköter utmärkt).

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Årsavgift 2013

På ordinarie årsmöte beslutades årsavgiften för 2013 till 1000:- per medlem, dvs 1000:- per fastighetsägare respektive bostadsrättsinnehavare. Årsavgiften skall vara betald senast 28/7 till föreningens bankgiro, 632-1723 . Som referens skall fastighetsbeteckning, alternativt gatuadress, anges (inte namn).

Bostadsrättsinnehavare kan avvakta med betalning då vi inväntar beslut från Lantmäteriet om att ändringen av andelstalet införts i fastighetsregistret. Bostadsrättsinnehavare kommer att få ett separat utskick per post med information om samfällighetsföreningen samt information om betalning.